DUES FULLES PER A UNA PORTA
Acer corten, oxitallat, forjat i envernissat
3,5 m x 2,6 m
Any 1999
Museu Pia Almoina
Catedral de Barcelona