PEROT ROCAGUINARDA
Acer 3 mm oxidat , pavonat i encerat
Unions de fusta de faig
0,63 m x 0,36 m x 0,15 m
Any 2010
Propietat de l'autor