RODOREDA
Acer 3 mm, pavonat i encerat
2 espais laterals per la ubicació de llibres
1,62 m x 0,4 m x 0,35 m
2013
Propietat de l'artista